Medezeggenschap

Voor iedere school is het verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De belangrijkste taak van een MR is het onderling overleg binnen de school tussen ouders, leerlingen en personeel te bevorderen. In de MR van De Scheepswerf zitten 5 ouders en 4 leerkrachten.

Wanneer een ouder als lid aftreedt, organiseert de MR een verkiezing. De leerkrachten kiezen zelf collega’s uit hun midden. De ouders kunnen zichzelf aanmelden voor de MR en daarna zal er een verkiezen plaatsvinden. De zittingsperiode duurt in principe vier jaar, maar verlenging is uiteraard mogelijk door herkiesbaar stelling.

Taken en verantwoordelijkheden van de MR zijn vastgelegd in het MR-regelement welke kan worden opgevraagd bij de MR-leden.

Medezeggenschapsraad van De Scheepswerf

De MR van De Scheepswerf is een enthousiaste groep mensen, die zich inzet voor het goed functioneren van de school op het gebied van kwaliteit van het onderwijs, welzijn van de leerlingen, personeel, organisatie en communicatie. Hierover spreken wij met de directie (in de wet wordt dit het bevoegd gezag genoemd) en met de verschillende achterbannen (ouders en personeel).

Taken van de medezeggenschapsraad

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan:

 • Veranderingen in onderwijsdoelstellingen;
 • Schooltijdenregeling;
 • Inzet van de beschikbare personeelsformatie;
 • Taakverdeling;
 • Begroting;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Veiligheid voor personeel en leerlingen;
 • Nieuwbouw of verbouwing van de school.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. Bijvoorbeeld: wanneer de MR met de directie spreekt over veranderingen in de taakverdeling en taakbelasting van het personeel, dan hebben leerkrachten instemmingsrecht. Over andere onderwerpen hebben de ouders instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij de vaststelling van de schoolgids. Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de ‘Wet medezeggenschap op scholen’.

Hoe werkt de medezeggenschapsraad op De Scheepswerf

De MR komt circa 6 keer per schooljaar samen voor een vergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent welkom als u een keer wilt zien hoe wij werken.

Aan het begin van het schooljaar stelt de MR een jaarplan op voor het komende schooljaar. Dit plan is gebaseerd op het jaarplan van de school. We kiezen uit het jaarplan een aantal belangrijke onderwerpen waar de MR zich (pro) actief op richt. Het jaarplan is te vinden op de website van de school en u kunt deze opvragen bij een van de MR-leden. Natuurlijk worden ook de reguliere taken van de MR uitgevoerd.

De voorbereiding op de verschillende onderwerpen vraagt inzet en kennis van zaken. Als het nodig is kan daarvoor gebruik gemaakt worden van deskundigen.

De MR wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterbannen is daarvoor heel belangrijk. Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Dan vragen wij u een van de MR-leden te benaderen. Hieronder vindt u een de ledenlijst van de MR. Onder documenten staan de notulen van de vergaderingen en via Parro wordt de agenda van de MR-vergaderingen met de ouders gedeeld.

GMR

De Scheepswerf is onderdeel van Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV), de stichting waar alle scholen van Volendam onder vallen. De SKOV heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor alle scholen van Volendam. Onderwerpen die op de agenda van de GMR staan worden vaak vooraf in de MR besproken. Eén ouder en twee leerkrachten van De Scheepswerf zitten in de GMR van de SKOV.

Leden van de MR

Ouders:

Suzanne Schilder-van Houdt (voorzitter MR) – suzannevanhoudt@hotmail.com
Dick Steur (GMR)
Jan Tol (secretaris MR) – jan.tol@aaa-riskfinance.nl
Marlies Tol
Margret Veerman

Leerkrachten:

Elise Schoen (GMR)
Joke Lautenschütz-Mol
Willemijn Kroon (GMR)
Marilou Kras

Ouderraad

De ouderraad is een vertegenwoordiging van alle ouders van onze school. Samen met 2-3 teamleden wordt er vijf keer per jaar vergaderd.

Deze vergaderingen gaan niet over de inhoud van het onderwijs, maar over de verschillende activiteiten op school. De ouderraad is een onmisbare schakel binnen de school.

De taken van de ouderraad zijn:

 • Verzorgen van Sinterklaascadeautjes en hulp bij de Sint- en Kerstvieringen;
 • Innen en beheren van de ouderbijdrage;
 • Hulp bij activiteiten tijdens de laatste schoolweek;
 • Verzorgen van de medewerkersavond;
 • Verzorgen van het afscheid van groep 8;
 • Hulp bij schoolreisjes en excursies;
 • Hand- en spandiensten binnen de school.

Er wordt geprobeerd om van iedere groep van onze school een vertegenwoordigende ouder zitting te laten nemen in de ouderraad. Nieuwe leden worden door de ouderraad zelf aangezocht en/of gekozen. We mogen ons gelukkig prijzen met een actieve en betrokken ouderraad, die altijd klaar staat bij de verschillende activiteiten die binnen de school worden georganiseerd.

Leden van de ouderraad:

Mark Lansen (voorzitter)
Kees Klouwer (Penningmeester)
Jennifer Bond
Jessica Kromhout van der Meer
Renate Kwakman – Tol
Jennifer Bond-Snoek
Marianne Veerman
Marianne Bien
Marlies Tol
Lianne Douma
Mariëlle Berkhout
Chantal Vollebrecht

Verslagen en andere documenten met betrekking tot de MR en GMR vindt u hier.