Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van de De Scheepswerf, onderdeel van de SKO Volendam. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

De Scheepswerf doet er alles aan om de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers te waarborgen. Hierbij volgen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

We verwerken, zowel op schoolniveau als op stichtingsniveau, persoonsgegevens omdat dit een wettelijke verplichting is. Gevallen waarin geen wettelijke plicht is, wordt er om toestemming gevraagd (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van foto’s).

In het privacyreglement kun je lezen wat de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, kun je contact met ons opnemen via privacy@deskov.nl

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de SKO Volendam is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de SKO Volendam.

Geen garantie op juistheid
De De Scheepswerf streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Scheepswerf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van de SKO Volendam op deze pagina.